UROVNĚ A CERTIFIKÁTY DLE MEZINÁRODNÍCH NOREM

Společný evropský referenční rámec pro jazyky

Existuje pět typů závěrečných zkoušek popsané v těchto úrovních –  A2, B1, B2, C1, C2.

A1 se neuvádí proto, že je to nejlehčí zkouška, která představuje začátečníka, schopného jen nejjednodušších úkonů,

C2  je naopak zkouškou nejtěžší a představuje úroveň funkčně se blížící vysokoškolsky vzdělanému rodilému mluvčímu.

 

Rozlišuje se 5 stupňů náročnosti – KET, PET, FCE, CAE a CPE.

  1. Zkouška KET (Level 1) – Zkouška Key English Test je určena pro začátečníky (znalosti na úrovni stupně A2), kteří si chtějí osvojit základy anglického jazyka. Zkouška zahrnuje čtení a psaní (1 hodina 10 minut), poslech (30 minut) a mluvenou část (8-10 minut ve dvojici).
  2. Zkouška PET (Level 2) – Zkouška Preliminary English Test dokládá znalosti nutné pro každodenní styk v angličtině a schopnost základní komunikace v obecných tématech (stupeň B1). Skládá se ze čtení a psaní (1,5 hodiny), poslechu (40 minut) a mluvené části (10-12 minut ve dvojici)
  3. Zkouška FCE (Level 3) – Zkouška First Certificate in English je vůbec nejrozšířenější zkouškou Cambridge English. Zkouška je určena pro kandidáty se středně pokročilou znalostí angličtiny (stupeň B2), kteří jsou schopní komunikovat na lepší úrovni a vyžaduje znalost všech jazykových schopností. Zkouška FCE se skládá ze čtení (1 hodina 15 minut), psaní (1,5 hodiny), použití angličtiny (1 hodina 15 minut), poslechu (40 minut) a mluvené části (14 minut).
  4. Zkouška CAE (Level 4) – Zkouška Certificate in Advanced English dokládá velmi dobrou úroveň znalosti angličtiny (stupeň C1), studenti jsou schopní užívat jazyk při studiu i práci. Zkouška je uznávána jako doklad o způsobilosti studovat obory vyučované na britských univerzitách v angličtině. Zkouška zahrnuje čtení (1 hodina 15 minut), psaní (2 hodiny), užití jazyka (1,5 hodiny), poslech (45 minut) a mluvenou část (15 minut).
  5. Zkouška CPE (Level 5) – Zkouška Certificate of Proficiency in English je nejnáročnější zkouška z Cambridge English. Odpovídá vysoké úrovni znalostí angličtiny (stupeň C2) a je uznávána v celé řadě zahraničních institucí po celém světě. Zkouška CPE se skládá ze čtení (1,5 hodiny), kompozice (2 hodiny), využití angličtiny (1,5 hodiny), poslechu (40 minut) a rozhovoru (19 minut).

 

Angličtina základy (stupně A1/A2)

A1 (Úplný začátečník – beginner)

Pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně, rozumím základní slova a fráze, týkající se mě, mé rodiny, práce a podobně.
Komunikuji jednoduchými větami o základních věcech např. o koupě jízdenky. Položím otázku a odpovědi rozumím, pokud je jednoduchá. Čtu a rozumím jednoduchým oznámením, plakátem nebo upozorněním. Umím napsat jednoduchou pohlednici a odkaz nebo vyplnit formulář.

A2 (Začátečník – Elementary English)

Rozumím nejběžnější slovní zásobě v kontextu věcí, které se mě týkají např. rodina, práce, nakupování, moje město.
Orientuji se v textu inzerátu, oznámení, krátké zprávy, v jízdním řádu. Navážu společenský kontakt, ale udržet konverzaci je pro mě těžké.
Umím napsat jednoduchý dopis, oznámení, poděkování.
Začněte test angličtiny A2.

Přibližně na úrovni anglického certifikátu Cambridge KEY (KET) certificate.

 

Samostatný uživatel angličtiny (B1,B2)

B1 (Mírně pokročilý – Intermediate English)

Rozumím pointe televizního programu nebo zpráv o aktuálních událostech.
Zvládnu většinu situací, v nichž potřebuji mluvit a rozumět a které se vyskytují během cestování nebo běžného každodenního kontaktu.
Dokážu popsat své zkušenosti, plány a jednoduchý příběh.
Umím napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře znám nebo která mě osobně zajímají.

Přibližně na úrovni anglického certifikátu Cambridge Preliminary (PET), BEC Preliminary, IELTS level 4, English TOEFL score 57-86.

B2 (Středně pokročilý, Upper-Intermediate English)

Rozumím delším přednáškám, pokud mi je téma dostatečně blízká.
Rozumím většině filmů ve spisovném jazyce a rozumím knize v originále. Dokážu vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími , aktivně se zúčastnit diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory, i když s gramatickými chybami.
Umím napsat podrobný text o tématech, které znám, napíšu referát nebo zprávu.

Přibližně na úrovni anglického certifikátu Cambridge First Certificate- English FCE certificate, BEC Vantage, IELTS levels 5-6, TOEFL 87-109.

 

Znalost angličtiny expert (C1,C2)

C1 (Pokročilý – Advanced English)

Rozumím delší promluvě, i když není jasně strukturovaná a vztahy jsou pouze naznačeny.
Čtu faktické a literární texty, přičemž dokážu ocenit rozdíly v jejich stylu.
Umím se vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů, využívám jazyk pružně a efektivně pro společenské a profesní účely.
Umím jasně a podrobně popsat složitá témata, rozšiřovat je o témata vedlejší, rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným závěrem.

Přibližně na úrovni anglického certifikátu Cambridge Advanced (CAE), BEC Higher, IELTS level 7, TOEFL 110-120, TOEIC score 880.

C2 (Expert – Proficiency English)

Nemám žádné potíže s porozuměním jakéhokoli druhu mluveného projevu, ať už živě nebo z vysílání.
Snadno čtu všechny formy psaného jazyka, včetně abstraktních textů. Dokážu se zapojit do jakékoli konverzace nebo diskuse. Znám dobře idiomatické a hovorové výrazy. Umím napsat jasný plynulý text v různých stylech

Přibližně na úrovni anglického certifikátu Cambridge English Proficiency (CPE), IELTS exam 8-9.